Dlouhodobé ošetřovné je finanční příspěvek

Pobírá jej osoba, která musí náhle po dobu minimálně 30 dnů celodenně pečovat o svého blízkého za splnění podmínek uvedených v zákoně. Maximální doba čerpání ošetřovného činí 90 dnů.

Kdo má na dlouhodobé ošetřovné nárok?

Osoba, která se stará o osobu vyžadující dlouhodobou péči. Například příbuzný, případně druh či družka žijící ve společné domácnosti s pečovanou osobou. Pokud se jedná o osobu, která není v přímém příbuzenském vztahu s osobou, o kterou se pečuje, pak musí mít stejné místo trvalého pobytu.

Dlouhodobě pečujícím může být:

📌manžel/ka, registrovaný/á partner/ka

📌příbuzný v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc

📌manžel/ka, registrovaný/á partner/ka, druh/družka osob příbuzných (viz předchozí bod), kteří mají s těmito osobami shodné místo trvalého pobytu

📌dále druh/družka ošetřované osoby, kteří za předpokladu, že mají alespoň 3 měsíce před vznikem potřeby dlouhodobého ošetřování trvalý pobyt shodný s ošetřovaným.

📌📌📌Členové rodiny se při čerpání dlouhodobého ošetřovného mohou střídat. V jeden den však dávku smí pobírat pouze jedna osoba.

Základní podmínkou pro výplatu ošetřující osobě je účast na nemocenském pojištění. V případě zaměstnání musí účast na nemocenském pojištění trvat minimálně 90 dnů v posledních 4 měsících.V případě OSVČ musí být pro nárok na dávku splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat samostatně výdělečnou činnost.Z nemocenského pojištění ošetřující dostávají 60 % svého vyměřovacího základu, tedy zjednodušeně řečeno 60 procent hrubé mzdy – čím víc člověk vydělával, tím víc se mu základ krátí takzvanými redukčními hranicemi.

Podmínky nároku:

Ošetřovaná osoba musí být minimálně 4 po sobě jdoucích dní hospitalizována (u těžce nemocných nebo zraněných lidí stačit aspoň čtyřdenní hospitalizace v nemocnici. Počítá se do ní i den přijetí do lůžkového zařízení a den propuštění). Zároveň se předpokládá že zdravotní stav ošetřované osoby po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu dalších alespoň 30 kalendářních dnů. Při splnění podmínek vystaví ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, a to ještě až 15 dnů po propuštění z hospitalizace.❤❤❤

Podle schválené novely není od roku 2022 nutné splnit podmínku hospitalizace u osob, které vyžadují celodenní dlouhodobou péči a byl u nich konstatován stav, který je nevyléčitelný, vysoce nepříznivý, neustále se zhoršující, s očekávaným úmrtím v krátké době, a u kterých je poskytována paliativní péče a dlouhodobé ošetřování v domácím prostředí. ❤❤❤❤❤

Jak o dávku požádat

Nárok na dlouhodobé ošetřovné se bude uplatňovat prostřednictvím několika předepsaných tiskopisů, některé vystavuje pouze ošetřující lékař zdravotnického zařízení lůžkové či ambulantní péče, jiné vyplní žadatel o dávku spolu s osobou, o kterou bude pečovat.

⌛Zaměstnavateli bude třeba předložit vyplněný tiskopis Žádost o dlouhodobé ošetřovné, který obsahuje i souhlas s ošetřováním potvrzený podpisem ošetřované osoby (souhlas se nevyžaduje u nezletilých osob). Tiskopis žádosti, kterou vyplňuje ošetřující osoba, je k dispozici i v papírové podobě na OSSZ.

⌛Zaměstnanec k žádosti o dávku poskytne zaměstnavateli k nahlédnutí anebo připojí kopii III. dílu tiskopisu Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče. Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče na základě svého odborného posouzení a na vyžádání vydá ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči

⌛Obdobně jako při dlouhodobé nemoci, po kterou se na základě tzv. lístku na peníze průběžně vyplácí nemocenské, si ošetřující osoba bude moci vyžádat potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče (lékař by jej však měl vystavit minimálně 1 × za měsíc). Pouze na jeho základě bude moci OSSZ zajistit průběžnou výplatu dlouhodobého ošetřovného (samotná žádost o dávku spolu s rozhodnutím o potřebě dlouhodobé péče k výplatě nestačí).

Tiskopis

Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče vystaví ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího ambulantní péči (zpravidla ordinace praktického či odborného lékaře), který má ve své péči ošetřovanou osobu.

☎️Pokud by jste se v tom ztráceli, ozvěte se našemu sociálnímu pracovníkovi – 774 735 57743

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289

U nás se stále něco děje

Nenechte si ujít

Testování o prázdninách

Děti, které budeme testovat před odjezdem na tábory, se mohou těšit na naše „vytuněné“ sestřičky. Testování antigenními testy COVID není sranda, ale může být zábava

Více informací

Cena MOSTY 2020

V zájmu podpory aktivit přispívajících významným způsobem ke zlepšení postavení osob se zdravotním postižením a jejich participace začala NRZP ČR v roce 2003 s pravidelným

Více informací