Dlouhodobé ošetřovné je finanční příspěvek

Pobírá jej osoba, která musí náhle po dobu minimálně 30 dnů celodenně pečovat o svého blízkého za splnění podmínek uvedených v zákoně. Maximální doba čerpání ošetřovného činí 90 dnů.

Kdo má na dlouhodobé ošetřovné nárok?

Osoba, která se stará o osobu vyžadující dlouhodobou péči. Například příbuzný, případně druh či družka žijící ve společné domácnosti s pečovanou osobou. Pokud se jedná o osobu, která není v přímém příbuzenském vztahu s osobou, o kterou se pečuje, pak musí mít stejné místo trvalého pobytu.

Dlouhodobě pečujícím může být:

📌manžel/ka, registrovaný/á partner/ka

📌příbuzný v linii přímé s ošetřovanou osobou nebo její sourozenec, tchyně, tchán, snacha, zeť, neteř, synovec, teta nebo strýc

📌manžel/ka, registrovaný/á partner/ka, druh/družka osob příbuzných (viz předchozí bod), kteří mají s těmito osobami shodné místo trvalého pobytu

📌dále druh/družka ošetřované osoby, kteří za předpokladu, že mají alespoň 3 měsíce před vznikem potřeby dlouhodobého ošetřování trvalý pobyt shodný s ošetřovaným.

📌📌📌Členové rodiny se při čerpání dlouhodobého ošetřovného mohou střídat. V jeden den však dávku smí pobírat pouze jedna osoba.

Základní podmínkou pro výplatu ošetřující osobě je účast na nemocenském pojištění. V případě zaměstnání musí účast na nemocenském pojištění trvat minimálně 90 dnů v posledních 4 měsících.V případě OSVČ musí být pro nárok na dávku splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na dlouhodobé ošetřovné. OSVČ nesmí v době pobírání této dávky vykonávat samostatně výdělečnou činnost.Z nemocenského pojištění ošetřující dostávají 60 % svého vyměřovacího základu, tedy zjednodušeně řečeno 60 procent hrubé mzdy – čím víc člověk vydělával, tím víc se mu základ krátí takzvanými redukčními hranicemi.

Podmínky nároku:

Ošetřovaná osoba musí být minimálně 4 po sobě jdoucích dní hospitalizována (u těžce nemocných nebo zraněných lidí stačit aspoň čtyřdenní hospitalizace v nemocnici. Počítá se do ní i den přijetí do lůžkového zařízení a den propuštění). Zároveň se předpokládá že zdravotní stav ošetřované osoby po propuštění z hospitalizace do domácího prostředí bude nezbytně vyžadovat poskytování dlouhodobé péče po dobu dalších alespoň 30 kalendářních dnů. Při splnění podmínek vystaví ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, a to ještě až 15 dnů po propuštění z hospitalizace.❤❤❤

Podle schválené novely není od roku 2022 nutné splnit podmínku hospitalizace u osob, které vyžadují celodenní dlouhodobou péči a byl u nich konstatován stav, který je nevyléčitelný, vysoce nepříznivý, neustále se zhoršující, s očekávaným úmrtím v krátké době, a u kterých je poskytována paliativní péče a dlouhodobé ošetřování v domácím prostředí. ❤❤❤❤❤

Jak o dávku požádat

Nárok na dlouhodobé ošetřovné se bude uplatňovat prostřednictvím několika předepsaných tiskopisů, některé vystavuje pouze ošetřující lékař zdravotnického zařízení lůžkové či ambulantní péče, jiné vyplní žadatel o dávku spolu s osobou, o kterou bude pečovat.

⌛Zaměstnavateli bude třeba předložit vyplněný tiskopis Žádost o dlouhodobé ošetřovné, který obsahuje i souhlas s ošetřováním potvrzený podpisem ošetřované osoby (souhlas se nevyžaduje u nezletilých osob). Tiskopis žádosti, kterou vyplňuje ošetřující osoba, je k dispozici i v papírové podobě na OSSZ.

⌛Zaměstnanec k žádosti o dávku poskytne zaměstnavateli k nahlédnutí anebo připojí kopii III. dílu tiskopisu Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče. Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče na základě svého odborného posouzení a na vyžádání vydá ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči

⌛Obdobně jako při dlouhodobé nemoci, po kterou se na základě tzv. lístku na peníze průběžně vyplácí nemocenské, si ošetřující osoba bude moci vyžádat potvrzení o trvání potřeby dlouhodobé péče (lékař by jej však měl vystavit minimálně 1 × za měsíc). Pouze na jeho základě bude moci OSSZ zajistit průběžnou výplatu dlouhodobého ošetřovného (samotná žádost o dávku spolu s rozhodnutím o potřebě dlouhodobé péče k výplatě nestačí).

Tiskopis

Potvrzení o trvání/Rozhodnutí o ukončení potřeby dlouhodobé péče vystaví ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího ambulantní péči (zpravidla ordinace praktického či odborného lékaře), který má ve své péči ošetřovanou osobu.

☎️Pokud by jste se v tom ztráceli, ozvěte se našemu sociálnímu pracovníkovi – 774 735 57743

Více informací: Ing. Jana Vavrošová, MBA, email: jana.vavrosova@medica3nec.cz , mobil: 739 590 289