Když se objeví nejistota....

Sociální poradna pro pečující a pozůstalé MEDICA

Sociální poradna pro pečující a pozůstalé MEDICA

Na poradnu se lidé obracejí v situaci, kdy zvažují péči o svého blízkého, či již dlouhodobě pečují a objeví se u nich dotazy nebo nejistota.

Poradna nabízí podporu a pomoc v závažných situacích, které blízcí nemocných řeší.

Pomůže zprostředkovat:

– poskytnutí informací o průběhu, podmínkách a možnostech domácí hospicové péče a principech paliativní péče

– poskytnutí kontaktů a zprostředkování dostupných služeb v oblasti péče o nemocného (např. domácí hospicové péče, zdravotní služby, pečovatelské služby, osobní asistence, půjčovny zdravotních pomůcek)

– poskytnutí informací týkajících se vzniku nároku na příspěvek na péči, ošetřování člena rodiny či náhradního volna v zaměstnání

– doprovázení  nemocného i rodiny v těžké životní situaci (zvládání péče, psychohygiena, prostor pro sdílení obav, starostí, smutku, sdílení vzpomínek aj.)

– podpora komunikace s nemocným i pečujícími o jejich situaci, potřebách a přáních

– zprostředkování psychologického poradenství

– zprostředkování služeb duchovního

– poskytnutí praktických informací jak postupovat při úmrtí doma

– sociální pracovník je pověřen jednáním se zájemcem o službu

Služba odborného sociálního poradenství je poskytována bez úhrady.

Co nabízíme:

 • Praktické i teoretické poradenství ohledně všeho, co souvisí s péčí – u Vás doma anebo v našem obýváčku – včetně praktického nácviku všeho, co je pro Vás důležité.
 • Základní krizová intervence – telefonická i osobní – zajišťuje proškolený sociální pracovník.
 • Poradci pro pozůstalé pomohou se vším, co je potřeba ve chvílích po úmrtí.
 • Svépomocné skupiny pozůstalých fungují na principu sdílení, kdy rozhovor s těmi, kteří procházejí podobnou situací, může být uklidňující.

Smlouva

Společně se dohodneme na jednotlivých krocích spolupráce zohledňujících vaše potřeby. Vytvoříme individuální plán, kde specifikujeme, co kdo a kdy udělá, aby byla poskytována adekvátní pomoc.

Uzavřeme písemnou nebo ústní smlouvu, která definuje dohodnuté kroky a závazky.

Ukončení smlouvy

 • Úmrtím opečovávané osoby
 • Uplynutím lhůty stanovené ve smlouvě
 • Vypovězením ze strany klienta

Zajišťujeme flexibilitu a otevřenou komunikaci, aby bylo možné přizpůsobit plán měnícím se potřebám a situacím.

Stížnosti

Náměty, připomínky nebo stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství mohou podat zájemci o službu, uživatelé služby nebo ostatní osoby.

 • Služba má stanovena vnitřní pravidla, kterými se řídí vyřizování stížností.
 • Stížnost lze podat ústně nebo písemně na výše uvedených kontaktech.
 • Stížnost lze podat rovněž anonymně.
 • Standardně bývají stížnosti řešeny v co nejkratší lhůtě, standardně do 30 dnů a to adekvátně způsobu podání.