Děkujeme všem, kteří nás podporují

Projekty

Projekty

Díky realizovaným projektům můžeme poskytovat péči. Děkujeme všem, kteří nás podporují.

Vybudování zázemí pro poskytované služby MEDICA Třinec

CZ.06.04.02/00/22_030/0003241

Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu.

Cíl projektu je v souladu s bodem 3.3.1 Specifických pravidel – Účel a cíle projektu (pro účel b):
– Zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu, formě a kapacitě určené v žádosti o podporu

Cíl projektu pro zvolený účel ad b):
– Zlepšení poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v druhu a kapacitě určené v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu

Konkrétním cílem projektu je zkvalitnění sociální služby Odborné sociální poradenství, ID 8848934, poskytované dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a to prostřednictvím nákupu vytipovaného vhodného objektu pro okamžité provozování této sociální služby – Odborné sociální poradenství – směrem k cílovým skupinám a také prostřednictvím nákupu potřebného vybavení.

Změna nastane ve zkvalitnění sociální služby Odborné sociální poradenství poskytované dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách směrem k cílovým skupinám. Tato služba bude poskytována v novém prostorném již vytipovaném objektu, který bude díky realizaci projektu zakoupen. Objekt je v dobrém technickém stavu, prostory jsou již nyní pro poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství přizpůsobeny a po zakoupení jej bude možné ihned využívat. Objekt, do kterého bude dotčená sociální služba přestěhována, se nachází v centru města Třinec, je zde velké parkoviště s vyhrazenými místy pro ZTP osoby a s bezbariérovým přístupem do objektu. Přestěhováním sociální služby Odborné sociální poradenství dojde k výraznému zkvalitnění této sociální služby směrem k cílovým skupinám. V objektu bude v rámci Odborného sociálního poradenství fungovat také půjčovna kompenzačních pomůcek, a to v prostorné místnosti na 1. NP (bezbariérový vstup z parkoviště do objektu). Bezbariérová dostupnost 2. NP po schodišti bude zajištěna nákupem schodišťové sedačky.

V projektu budou realizovány následující aktivity:
– nákup vytipovaného objektu vhodného pro poskytování sociální služby Odborné sociální poradenství směrem k cílovým skupinám
– nákup vybavení – kompenzační pomůcky a schodišťová sedačka

Projekt SPOKO Pobeskydí

 • Realizace: 1.1.2023 – 31.12.2025
 • Projekt realizuje: MAS Pobeskydí

Od ledna 2023 realizujeme s partnery Adámkova vila, domov se zvláštním režimem, z. ú., Slezská diakonie a MEDICA Třinec, z. ú. tříletý projektu SPOKO Pobeskydí (reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000039), který byl podpořen dotací ve výši cca 12 mil. Kč z Operačním programu Zaměstnanost plus.

Projekt se zaměřuje na podporu osob sociálně vyloučených a osob sociálním vyloučením ohrožených v Pobeskydí. Díky sociální a komunitní práci, komunitním aktivitám zaměřeným na řešení problémů a potřeb komunity a jednotlivců i síťování místních aktérů, dojde ke snížení ohrožení sociálního vyloučení a k vyššímu zapojení i do komunity a posílení její samo-organizace a samoléčebných funkcí.

Více informací: https://www.pobeskydi.cz/nase-projekty/spoko-pobeskydi/

Posilování role komunit v MAS Jablunkovsko

 • Realizace: 1.1.2023 – 31.12.2025
 • Projekt realizuje: MAS Jablunkovsko
Od 1.1.2023 realizujeme projekt s názvem „Posilování role komunit v MAS Jablunovsko. Projekt je zaměřen na komplexní podporu osob ohrožených sociálním vyloučením, žijících na venkově. Projekt se týká především osob se zdravotním omezením, pečujících osob, seniorů, rodin s dětmi, dětí a mládeže, ale i dalších cílových skupin jako jsou poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb a návazných aktivit. Do projektu se mohou zařadit i ostatní instituce a občané z území MAS Jablunkovska, které osloví nabízené aktivity projektu. Projekt bude realizován prostřednictvím 8 komunitních programů. Každý program cílí na jiné aktivity a jinou cílovou skupinu.
 

Více informací: POSILOVÁNÍ ROLE KOMUNIT V MAS JABLUNKOVSKO – MAS Jablunkovsko 

Projekt v rámci Evropského sboru solidarity s názvem Touch for better cognition

 • Realizace: 1.1.2022 – 30.06.2022

V rámci projektu dobrovolníci – mladí lidé do 30 let věku vytvořili 20 smyslových rámečků, které jsou určené především pro seniory trpící demencí a Alzheimerovou chorobou. Cílem je procvičování a zdokonalování jemné motoriky a koordinace pohybů. Vytvořené rámečky byly použity při aktivitách v domovech seniorů a jsou k dispozici v MEDICA Třinec. Níže je k dispozici a stažení letáček a instruktážní video, na kterém je znázorněné, jak pracovat s rámečky.

Odkaz na videa

Smyslove ramecky navod – YouTube

Smyslove ramecky vznik – YouTube

 

Zajištění mobility pro odborné sociální poradenství v MEDICA Třinec CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0016776

 • Realizace: 1.6.2021 – 30.04.2022
 • Rozpočet: 400 000 Kč
Projekt je zaměřen na nákup prvního automobilu pro terénní sociální službu Odborného sociálního poradenství, které MEDICA poskytuje cílovým skupinám Osoby sociálně vyloučené a Osoby ohrožené sociálním vyloučením. Hlavním cílem projektu je zajištění poskytování kvalitnější sociální služby a navýšení počtu klientů. Realizací projektu dojde k rozšíření možnosti uspokojení poptávky po službě v regionu MAS Jablunkovska a zajištění dostupnosti služby pro osoby žijící ve špatně dostupným oblastech.
Na projekt byla poskytována finanční podpora z EU.

Projekt  FLEXI – Podpora forem flexibilního zaměstnávání

 • Realizace: 1.1.2021 – 30.6.2023
 • Projekt realizuje: Úřad práce

Cílem a přínosem projektu je podpořit vyšší soulad mezi rodinným (soukromým) a pracovním životem a také usnadnit vstup a udržení se na trhu práce. Projekt vychází vstříc osobám, které se z nejrůznějších důvodů (zdravotních, rodinných apod.) nemohou nechat zaměstnat např. na plný pracovní úvazek. Projekt nabízí jak flexibilní formy zaměstnání v podobě sdílených pracovních míst podle § 317a zákoníku práce, generační tandem či příspěvek na zapracování, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru UoZ, kterému ÚP ČR věnuje zvýšenou péči.

MEDICA Třinec, po celou dobu realizace projektu čerpá možnosti dotovaných mzdových přízpěvků.

Více informací: Podpora flexibilních forem zaměstnávání (FLEXI) (uradprace.cz)

Paliativní péče MEDICA v Pobeskydí

 • Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2021
 • Rozpočet: 1 996 562,2 Kč

Projekt je zaměřen na podporu osob, které se nacházejí v přirozeném sociálním prostředí pacienta vyžadujícího paliativní péči. Cílem projektu je umožnit skloubení životních rolí – zejména péče o nemocného, pracovní a péči o děti. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí profesionálů, kteří pečujícím osobám poskytnou kompletní koordinaci všech zainteresovaných. Za podpory tohoto projektu předpokládáme rozšíření služeb především do dalších obcí Sdružení obcí povodí Stonávky.

Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

 • Realizace: 1.1.2015 – 31.12.2016

Díky projektu programu Švýcarko-české spolupráce Medica rozšířila vozový park o 2 nové vozy, které usnadňují dojezd k pacientům. Pracovníci byly proškoleni v používání prvků bazální stimulace v základním a nástavbovém kurzu.


Více informací zde: