Zdravotní sestry navštěvují naše pacienty doma

Domácí péče

Domácí péče

Domácí péče je forma zdravotní péče, která je poskytována všem lidem v jejich vlastním sociálním prostředí, tedy v jejich domovech. Je zaměřena na udržení a podporu zdraví, navrácení zdraví a rozvoj soběstačnosti, zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti.

Domácí péče poskytuje pacientům kvalitní péči v jeho přirozeném domácím prostředí po ukončení hospitalizace nebo jiné ústavní péče. Umožňuje zkrátit dobu hospitalizace a nepřerušit potřebný kontakt mezi pacientem a nemocnicí. Z pohledu pacienta znamená tato služba především jeho brzké navrácení do domácího prostředí a možnost pokračování v potřebné odborné ošetřovatelské péči v jeho domácnosti.

Komu je domácí péče určená

Domácí péče je určena pacientům v pooperačním a poúrazovém období, rovněž pro klienty s chronickým onemocněním, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného personálu. Dále klientům po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, cukrovkou, pacientům s plným nebo částečným ochrnutím, klientům s duševním onemocněním i chronickou bolestí. Domácí péče navazuje na léčebnou péči praktických lékařů pro dospělé, děti a dorost, ambulantních specialistů a ošetřujících lékařů ve zdravotnických zařízeních.

Sestry pracují v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a poskytují základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Dbají na ochranu práv každého pacienta, pracují s respektem a zachováním důstojnosti pacienta. Zdravotní služby poskytují jednotlivcům i rodinám v koordinaci se službami jiných oborů.

Rozsah a četnost domácí péče ordinuje lékař. Péče je poskytována bezplatně, veškeré výkony jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Dostupnost péče je 7 dní v týdnu, včetně svátků, 365 dnů v roce.

 • kontrola zdravotního stavu
 • měření fyziologických funkcí: krevní tlak, puls, SpO2
 • odběry krve
 • odběry biologického materiálu
 • kontroly glykemie
 • příprava a podávání léků
 • aplikace injekcí, infuzí
 • aplikace inzulínu
 • nácvik a zaučování aplikace inzulínu
 • ošetřování kožních defektů
 • ošetřování bércových vředů
 • převazy ran (akutních i chronických)
 • osobní hygiena a ošetření opruzenin
 • prevence proleženin a jejich ošetřování
 • polohování, podkládání
 • dohled nad dietním a pitným režimem
 • podávání kyslíkové terapie
 • péče o stomie
 • péče o pacienty s žilními katetry PICC, intravenózní port
 • katetrizace mužů i žen
 • ošetření permanentních močových katetru u mužů i žen
 • aplikace klysmatu
 • péče o pacienty s perkutánní gastrostomií, tracheostomií
 • odsávání hlenů
 • edukace pacientů, popřípadě jiných osob v ošetřovatelských postupech
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • nácvik chůze v chodítku
 • nácvik chůze s berlemi
 • dechová cvičení
 • užití kompenzačních pomůcek
 • aktivace klienta
 • promazání zad, hýždí, dolních končetin
 • léčba bolestí
 • nácvik soběstačnosti

Podmínky pro zahájení a poskytování péče

 1. prostředí, ve kterém se pacient nachází, musí být vhodné pro poskytování domácí péče
 2. pacient nesmí ohrožovat zdraví pracovníků agentury
 3. požadovaná péče musí být v možnostech agentury domácí péče

 

Zahájení domácí péče

Po indikaci domácí péče ošetřujícím lékařem je klient navštíven vybraným pracovníkem agentury. Je proveden vstupní pohovor, vyšetření klienta i stavu jeho vlastního sociálního prostředí, seznámení klienta s rozsahem výkonů a frekvencí návštěv.  S klientem, popřípadě jeho rodinou či blízkými je dohodnut harmonogram odborné i laické péče.

 

Průběh péče

Vybraný pracovník agentury domácí péče, dochází za pacientem do jeho vlastního sociálního prostředí dle stanoveného harmonogramu a provádí požadované výkony dle ordinace lékaře. S pacientem i jeho rodinou konzultuje veškeré změny v indikaci péče, změny frekvence návštěv, změny zdravotního stavu apod. Veškeré změny a důležité informace předává praktickému (ošetřujícímu) lékaři pacienta.

 

Změna indikace

Pokud dojde ke změně zdravotního stavu klienta, indikuje rozsah změny v poskytování domácí péče praktický lékař, čímž písemně změní rozsah popřípadě četnost původní indikace.  K tomuto požadavku je nutno vystavit nový poukaz, kdy jako den zahájení vyznačí den, od kdy změnu požaduje. Předchozí poukaz tímto novým požadavkem pozbývá platnost.

 

Prodloužení péče

V případě, že zdravotní stav pacienta vyžaduje další péči i po uplynutí platnosti poukazu, je nutné vyplnit nový poukaz. U pacientů, u kterých je předpoklad v pokračování péče, včas upozorníme lékaře na prodloužení poukazu, tak aby nedošlo k nečekanému přerušení péče. Platnost poukazu je omezena u praktického lékaře na 3 měsíce, po propuštění z nemocnice na 14 dní.

 

Přerušení/ukončení péče

  1. na žádost praktického lékaře, při splnění cílů péče
  2. pacient domácí péči odmítá/vůbec nespolupracuje
  3. pacient nebo prostředí, ve kterém se nachází, ohrožuje zdraví pracovníků agentury
  4. požadovaná péče není v možnostech agentury domácí péče
  5. při odmítnutí nebo přerušení péče, dbáme na to, aby nedošlo k ohrožení pacientova zdraví či života

Domácí péče je realizována prostřednictvím „ošetřovatelských návštěv“, které provádí všeobecná sestra ve vlastním sociálním prostředí klienta. Pojišťovna hradí svým pojištěncům maximálně 3 ošetřovatelské návštěvy denně.

Výkony domácí péče lze vykázat pouze: (dle vyhl. 45/1997 Sb.)

 1. při indikaci registrujícího praktického lékaře nebo registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost
 2. při indikaci ošetřujícího lékaře při hospitalizaci, a to po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 14 dnů po ukončení hospitalizace.

Přepis domácí péče registrujícím lékařem nebo registrujícím lékařem pro děti a dorost má platnost nejvýše 3 měsíce.

Žádost o poskytování domácí péče musí být vyhotovená písemně. K vyžádání péče a předpisu domácí péče je nutno používat tiskopis VZP-06dp/2009.  Tento tiskopis je nutno vyplnit kompletně, včetně všech požadovaných zdravotních údajů o klientovi, stupni jeho mobility i dalších náležitosti.

V domácí péči existují čtyři typy návštěv. Jednotlivé typy se liší pouze časovým rozsahem – 15, 30, 45 a 60 minut. Rozsah poskytované péče stanoví ošetřující lékař.

K vybranému typu návštěvy je nutno doplnit stručnou formou konkrétní požadované výkony, které v rámci indikovaného typu návštěvy jsou vyžadovány. Jedná-li se o výkony nesoucí s sebou určité materiálové náklady, je nutno zároveň uvést číslo příslušného kódu. Kódy obsahují průměrné materiálové náklady, které jsou nezbytně nutné pro provedení základního výkonu.

Kódy výkonů – časové kódy

 • 06311   zavedení, ukončení domácí péče                           60 minut
 • 06313  ošetřovací návštěva – domácí péče typ I.               30 minut
 • 06315  ošetřovací návštěva – domácí péče typ II.              45 minut
 • 06317  ošetřovací návštěva – domácí péče typ III.             60 minut
 • 06318  ošetřovací návštěva – domácí péče typ IV.            15 minut
 • 06319  fyzická asistence při poskytování domácí péče     30 minut

Kódy výkonů – materiálové kódy

 • 06321 vyšetření stavu pacienta ve vlastním prostředí     
 • 06323 odběr biologického materiálu                            
 • 06325 aplikace parenterální hydratace, výživy a léčby bolesti    
 • 06327 ošetření stomií
 • 06329 lokální ošetření
 • 06331 klysma, výplach, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů
 • 06333 aplikace inhalační a léčebné terapie p.o., s.c., i.m., i.v. a další aplikace léčiv

Kódy výkonu – prováděné v mimopracovních dnech a v nočních hodinách

 • 06135 výkon sestry v době od 22 do 6 hodin
 • 06137 výkon sestry v den pracovního klidu nebo volna

Zahájit domácí péči lze v den, který je uveden na poukaze nebo nejpozději den následující po oznámení požadavku. U pacientů propuštěných z lůžkového zařízení může být hrazená péče zahájená až den následující po propuštění, neboť ošetřovatelská péče je v den propuštění hrazena lůžkovému oddělení a nebude uhrazena agentuře domácí péče.

Domácí péče je zahájená prvním dnem, kdy pacienta navštíví sestra a pokračuje až do doby ukončení péče lékařem nebo je ukončena z jiných důvodů, např. hospitalizace, úmrtí pacienta apod.

Domácí péče je možné indikovat až do rozsahu 3 hodin denně (včetně víkendů a svátků). Je ovšem třeba, aby rozsah péče byl stanoven účelně.

Splňuje-li ordinace domácí péče všechny požadavky, péče je plně hrazena ze zdravotního pojištění a pacient zásadně nic nedoplácí.

Kdy zdravotní pojišťovna péči neuhradí?

Pokud domácí péči vyžaduje např. ambulantní specialista (odběry krve pro diabetologickou ambulanci), musí požádat praktického lékaře, aby domácí péči schválil. Taky není možné, aby domácí péči požadoval nemocniční lékař u pacienta z ambulance. V tomto případě nelze péči vyúčtovat zdravotní pojišťovně.

Zdravotní pojišťovna péči neuhradí, je-li indikována ambulantním specialistou (např. onkologem, diabetologem, chirurgem, internistou) nebo nemocničním lékařem u pacienta, který není propuštěn z nemocnice. V takových případech je nutná indikace praktickým lékařem.