Etický kodex pro přijímání darů

  V MEDICE víme, že bez Vás, našich dárců, bychom nemohli pomáhat. Každý dar je pro nás důkazem, že naše práce dává smysl i ostatním – jen díky soukromým i firemním dárcům, nadacím a dalším institucím můžeme přinášet úsměvy a rady těm, kteří je potřebují.

  Důvěra mezi námi a dárci je pro nás klíčová. Proto se MEDICA rozhodla přihlásit k Fairaisingu – Etickému kodexu fundraisinug. Přihlášení se k této deklaraci považujeme za veřejný závazek, který mohou kontrolovat jak všichni, kdo jej přijali, tak široká veřejnost.

  Etický kodex nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci

  Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti prohlašujeme, že:

    1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně, nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.
    2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.
    3. Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky, a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme.
    4. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.
    5. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu), výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.
    6. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679.
    7. Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera.

    

   Etický kodex fundraisera

     1. Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.
     2. Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.
     3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.
     4. Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickými pravidly organizace.
     5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.
     6. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.
     7. Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.
     8. Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.

    a ještě doplnění za MEDICU

    Specifika péče, kterou poskytujeme, nám dávají mnoho výzev. Proto jsme si stanovili limity, které z toho vyplývají:

    • V době péče je přijímání darů nepřijatelné: V období, kdy je pacient přijat do péče až po ukončení zdravotní péče nepřijímá MEDICA Třinec, z.ú. ani jeho jednotliví pracovníci od klientů či jejich rodin žádné finanční dary.
    • V době truchlení, k případným nabídkám finanční podpory rodiny našich bývalých pacientů přistupujeme s nejvyšší citlivosti. Chceme se tím vyhnout jakémukoli náznaku možné, i když nechtěné, manipulace či využívání křehké osobní situace dotyčných.
    • Dary od pohřebních služeb a farmaceutických firem: Vzhledem k zaměření činnosti MEDICA přistupujeme k darům od pohřebních služeb a farmaceutických firem s obezřetností. Přijetí daru nebude mít žádný vliv na námi poskytované služby.